رنگ زرد جزیره کیش در موج هشتم کرونا

جزیره کیش در آخرین هفته دی در بین شهر‌های نسبتاً پر خطر و رنگ زرد قرار گرفت.

دماسنج